Vilkår og betingelser

Denne avtalen er for kunden hos oss

Gyldighet:

Følgende vilkår og betingelser gjelder ved forbrukerkjøp av varer fra Telebit.no. Ved forbrukerkjøp vil forbrukeren aldri få vilkår som gir dårligere rettigheter enn de rettighetene som er regulert i gjeldende norske lover. Der hvor lovgivning stiller krav til skriftlige avtaler, oppfylles dette gjennom bruk av e-post, SMS og/eller digital signatur. Gjeldende jurisdiksjon er Norge. Telebit.no sender ikke varer til utland med mindre det er inngått spesiell avtale om dette. Personer som ikke er myndige må ha sine foresattes tillatelse til å inngå kjøp.

Forbehold: Telebit.no forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene grunnet endringer i lover eller etter eget ønske, og uten forutgående varsel.

Kontakt oss:

Du kan kontakte oss på telefon oppgitt i bunnen av siden. Til tider kan det være hektisk på telefonen/support. I stedet for å ringe kan du sende oss mail via linken «kontakt oss» i bunnen av siden. Vi vil da enten kontakte deg per telefon eller sende deg svar per mail. Kundeinfo: Opplysninger du gir til oss vil ikke bli gitt videre og er bare tilgjengelige for personer tilknyttet oss. Du kan når som helst be om at opplysninger om deg slettes. I forbindelse med bestillingen, godtar du at vi lagrer og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss.

Partene

SALG OG INVEST

HOVEBAKKEN 27, 4306 SANDNES

[email protected]

ORGNR: 930270458

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Uavhentede pakker:

Hentefrist for pakker er to uker. Om den ikke hentes innen da sendes den automatisk tilbake til oss. Du vil da få en anmerkning i kunderegisteret, som innebærer at du ikke kan foreta nye bestillinger. For å løse opp denne sperren må du ta kontakt med oss. Når du har bestilt varen til deg får du først en hentemelding fra Posten. Om du da ikke henter varen får du en purring. Henter du fortsatt ikke varen etter purring fakturer vi deg til dekning av våre kostnader til porto, oppkravsgebyr, returporto og merarbeid. Uavhetede pakker forekommer det gebyr på 390 NOK

Forsendelse:

Hos Telebit har du forskjellige leveringsmetoder, blant annet har vi Norgespakke som er mest sikker med sporing og forsikring. Bring er med sporing men ikke forsikring, dersom du velger og benytte deg av (Helt Hjem) blir pakken sendt ut på din risko, det gjelder også i retur. Gjelder det frakt av store objekter er det kjøperen som er ansvarlig for forsendelse, Telebit er ikke ansvarlig for forsending på store objekter.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Dette gjelder kun nye varer.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Betaling:

Hvem kan handle på nett?

For å kunne handle på nett hos oss må du være minimum 15 år. Er du under 15 år må du få en myndig person til å bestille for deg. Dersom du ønsker å handle på kreditt må du være over 18 år.

Vi benytter Vipps, PayPal og direkte bankoverføring i vår nettbutikk, som betyr at du kan betale med Vipps eller overføring via tkonto. Moms inngår i alle priser til dem som er registrert som med mva, men er ikke fradragsberettiget for kjøper. Ingen andre avgifter enn det som står som totalsum i kassen tilkommer ved kjøp.

Alle beløp er oppgitt i NOK, og betaling foregår i NOK.

En ordre blir ikke effektuert før betaling er reservert på kredittkort. Telebit.no benytter en tredjeparts leverandør av betalingsløsninger for kort, og er ikke en del av den tekniske eller den praktiske kommunikasjonen mellom kjøpers kredittkort og leverandøren av betalingsløsningen for kort. Telebit.no verken ser eller lagrer kjøpers kredittkortinformasjon, all kommunikasjon foregår utelukkende mellom kjøper og leverandør av betalingsløsning for kort. Levering Varene klargjøres for levering etter registrert betaling. Normal klargjøringstid er 0-2 virkedager. Levering skjer med valgt speditør til adressen kjøper har oppgitt ved ordreinnleggelsen. Speditøren velges ved ordreinnleggelse. Avhengig av kjøpers bostedsadresse og/eller ordrebeløpet, kan det være at speditøren er forhåndsvalg. Normal fremsendingstid til de fleste steder i Norge er 1-5 virkedager. Avvik kan forekomme ved uforutsett høy pågang, eller høysesonger som jul. Telebit.no har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er i kjøpers besittelse.

Angrerett:

Ved forbrukerkjøp kan kjøper i henhold til Angrerettloven angre på kjøpet. Angreretten, også kjent som angrefrist, forutsetter at kjøper innen 14 dager etter mottak av produktene gir melding til Telebit.no om at denne skal benyttes ved kjøp av kun ny vare. Ved kjøp av brukt vare trekker vi 15% av salget ved kjøp av brukt vare. For å benytte angrerett må produktet leveres tilbake til selger i tilsvarende stand som da kjøper mottok det. Ved mottak av forespørsel om angrerett vil Telebit.no informere kjøper nærmere om hvordan tilbakeleveringen av produktet skal foregå. Kjøper må selv stå for kostnader ved retursendingen. Kjøper har ansvaret og risikoen for produktene inntil de er tilbake i Telebit.no sin besittelse. Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer innen 10 dager etter at Telebit.no har mottatt

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Reklamasjon:

Forbrukerkjøpsloven gjelder, og i Norge har man inntil 5 års reklamasjonsrett på mobiltelefoner. Reklamasjonsretten dekker feil som var tilstede på kjøpstidspunktet.

I tillegg har Telebit.no 3 mnd. garanti på alle solgte telefoner. Det betyr at Telebit.no garanterer at telefonen du har bestilt er uten feil eller mangler ved levering og de neste tre mnd. etter salgstidspunktet. Hvis din telefon slutter å fungere, eller ikke fungerer tilfredstillende i løpet av garantiperioden, returneres den til Telebit.no Telefonen vil da bli undersøkt, og det vil bli tatt en beslutning på om telefonen skal repareres eller om kjøpesummen skal tilbakebetales.

Skade som oppstår på produktet som skyldes betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra forbrukeren, dekkes ikke av reklamasjonen eller garantien. Vannskader dekkes heller ikke av garanti eller reklamasjonsrett.

Reklamasjonsretten og garantien dekker heller ikke feil på telefonen som skyldes installert software eller softwareoppdateringer som ikke opprinnelig var installert på produktet.

Telebit.no er ikke ansvarlig dersom telefonen ikke håndterer endringer i software som måtte komme etter salgstidspunktet. Ved reklamasjon tester Telebi.no alle telefoner ved å gjenskape konfigurasjonen som var på salgstidspunktet. Dersom de da tester feilfri utløser dette en fakturering på timearbeidet. Dog maks 1 time. Ved reklamasjon eller garantisak, vil Telebit.no  sende en returlapp til deg, som du fester på pakken slik at returpakken blir kostnadsfri for deg. Varen må sendes komplett og i samme, eller tilsvarende emballasje som da du mottok varen dersom ikke annet er avtalt med varen.

Reparasjon av enheter

Vi forholder oss til garantisaker, men kjøper skal være klar over at forskjellige enheter er de ikke reparerbare som f.ks dersom face id slutter og fungerer og det er teknisk feil som gjør det så har vi mulighet, men dersom det er software feil eller at den må bli erstattet, dekker vi kostnaden for reparasjonen men for varen dekker kjøper. Ved svarte prikker eller streker i skjermen dekkes ikke av garantien. 

Telebit tilbyr alltid en 3/6  måneders Telebit Garanti™ for alle telefoner, batterier og enheter og andre produkter. Alle feil som oppdages repareres av Telebit. Garantibetingelsene angir separat de delene av et produkt, en enhet eller en telefon som ikke dekkes av Telebit Garanti™.

Telebit Garanti™ inneholder betingelsene som definert av Telebit, som er oppført i betingelsene under. Telebit-produkter inkluderer ansvar for mangler definert av europeisk forbrukerlovgivning.

Gyldighetsperioden for Telebit Garanti™ er 3/6 måneder, som starter fra kjøpsdatoen. Garantiens gyldighetsområde er landet der telefonen ble kjøpt. Grad A er 6 måneder. Grad B er 3 måneder.

Følgende tjenester er inkludert i vår garanti:

 • Garantert rask reparasjonstjeneste. Ved mottak av telefonen/enheten starter vi reparasjonsprosessen umiddelbart innen 28 timer.
 • Gratis feilsøking. Alle våre kunder får gratis feildiagnose, uavhengig av om enheten dekkes av Telebits ansvar for mangler.
 • Erstatningsenhet. Hvis vi ikke klarer å sette enheten i stand, vil vi forsøke å erstatte den med en tilsvarende modell.

Hvis det viser seg at enhetens feil er forårsaket av kunden, er Telebit ikke ansvarlig for den. Mulige årsaker inkluderer, for eksempel, fysisk skade på enheten, bruk av enheten i strid med instruksjonene eller andre uaktsomme handlinger.

Din garantiprosess

Feilen som oppdages vil bli reparert av vår reparasjonstjeneste. Hvis reservedeler er vanskelig tilgjengelige, delene er urimelig kostbare eller enheten ellers viser seg å ikke være verdt å reparere, vil den mangelfulle enheten bli erstattet med en tilsvarende modell. Takket være vår raske reparasjonstjeneste, tar Telebits garantireparasjon kun gjennomsnittlig opptil 30 virkedager fra tidspunktet enheten mottas av reparasjonstjenesten. I noen tilfeller, for eksempel på grunn av helligdager eller andre årsaker, kan reparasjonsprosessen ta lenger. For at enheten skal kunne repareres innen rimelig tid, må det også tas hensyn til enhetens kvalitet, reservedelers tilgjengelighet, feilens type og omfang eller andre spesielle tekniske egenskaper. Telebit kan også avtale en prisreduksjon eller tilbakebetaling hvis det ikke er verdt å reparere feilen, feilen er ubetydelig eller enheten ikke kan repareres.

Følgende bør bemerkes om garantien:

 • Knust eller sprukket skjerm dekkes ikke av Telebit Garanti™.
 • Programvarefeil dekkes ikke av Telebit Garanti™.
 • Fjerning av virus eller annen ondsinnet programvare fra telefonen dekkes ikke av Telebit Garanti™.
 • Hvis enheten har vært koblet til et ujordet strømuttak, dekkes ikke skaden av Telebit Garanti™.
 • Hvis strømledninger kuttes eller enheten åpnes fysisk vil, Telebit Garanti™ bli ugyldig.
 • Skade på produktet under frakt grunnet avsenderens uaktsomhet dekkes ikke av Telebit Garanti™. Pakker må alltid pakkes med tilstrekkelig beskyttelse.
 • Telebit Garanti™ er ugyldig hvis telefonens serienummer eller IMEI-nummer er fjernet eller på annen måte gjort uleselig.
 • Andre indirekte eller rent økonomiske skader forårsaket av ødeleggelse av produktet, for eksempel ødeleggelse av filer, dekkes ikke av Telebit Garanti™.
 • Telebit Garanti™ er ugyldig hvis telefonens glass/hjem-knapp/kamera/andre funksjoner er ødelagt grunnet feilaktig bruk, for eksempel hvis telefonen har blitt mistet i bakken eller utsatt for støt.
 • Telebit Garanti™ er ugyldig hvis et produkt kjøpt fra Telebit har blitt reparert på en uhensiktsmessig måte av kunden selv eller en tredjepart.
 • Telebit Garanti™ er ugyldig hvis telefonen er bøyd eller har vannskade eller funksjoner er ødelagt grunnet feilaktig bruk, for eksempel hvis telefonen har blitt mistet i bakken eller utsatt for støt.

Telebit tar ikke imot enheter som ikke er nullstilt, eller krever passord for å logge inn på enheten. Ved heving av kjøp tas Telebit 15% av salget dersom det er brukt vare.

Garanti/returprosedyre

Kunden må informere oss om eventuelle feil så snart som mulig etter at de er oppdaget. Varsling skal skje via e-post til [email protected] eller via chatten vår. Når du har varslet oss og har mottatt instruksjoner om hvordan du skal gå frem, skal det defekte produktet sendes til oss på adressen og via leveringstjenesten spesifisert i instruksene.

Kunden er ansvarlig for å sikkerhetskopiere filene på enheten før den sendes til reparasjon. Hvis enheten er levert og returnert merket med «fragile» eller lignende slik at enheten har blitt behandlet med spesielle forholdsregler, har kunden selv ansvar for å betale påløpte leveringskostnader.

ANSVAR

Produkter og tjenester selges alltid som de er. Telebit er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte kostnader, heller ikke tap av inntekt som følge av feil og/eller bruk av produktene og tjenestene.

Telebits ansvar er alltid begrenset til innholdet i disse vilkårene og maksimalt til refusjon av kjøpesummen. Produktansvaret for feil er begrenset til mulig refusjon av kjøpesummen med fratrekk for mottatte fordeler.

Enkelte funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet kan kreve at en brukerkonto opprettes (inkludert oppretting av en Apple ID-bruker og -passord). Du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted på din konto og for å sikre kontoinformasjonen, inkludert passordet. Det er til enhver tid forbudt å bruke en annens Apple ID, passord eller konto uten tillatelse fra og avtale med kontoinnehaveren. Telebit kan ikke og vil ikke påta seg noe ansvar for tap eller skade som forårsakes av forsømmelse av dette ansvaret. Telebit er ikke ansvarlig hvis du glemmer Apple ID-en eller passordet. På grunn av informasjonssikkerhet og personvern er Telebit heller ikke ansvarlig for å tilveiebringe den opprinnelige kjøpskvitteringen fra telefonens opprinnelige eier.

Når du kjøper en telefon, vennligst informer oss innen 24 timer fra mottak av varene hvis du ikke er fornøyd med produktet av en eller annen grunn. Refusjon vil utbetales innen 5-10 dager etter at kunden har oppgitt bankkontoen refusjonen skal overføres til.

Mobilene selges i slik tilstand dem er, ved større bruksmerker tas ikke enheten i retur, legg merke til at dersom enheten har problem eller feil som ikke er vår feil dekkes det ikke.

Levering av store pakker som TV og lignende

TELEBIT leverer til alle forretningsadresser i Norge, jf. handelsavtale.

Risikoen for utilsiktet ødeleggelse av salgsgjenstanden går over på Kjøper ved levering. TELEBIT bærer dermed risikoen under forsendelsen.

TELEBIT dermed fraskriver seg fra eventuelle skader under transport, forsendelsen sendes på kjøperen sin risiko.

TELEBIT påtar seg intet ansvar for sen levering. Kjøper har imidlertid rett til å heve avtalen/heve bestillingen dersom forsinkelsen er vesentlig. En forsinkelse som ikke overstiger 8 uker er ikke i noe tilfelle å anse som vesentlig.

Ved retur av TV forekommer det gebyr for retur og forsendelse. Dette er på grunn av tid og ressursbruk for pakking og sending av store pakker som TV.

Bestillingsvare:

Dersom kunde bestiller en “bestillingsvare” blir det trekt 15% av salget ved retur, bestillingsvare står i beskrivelsen av produktet eller er i kategori: klokker,smykker eller velvære.

Kjøp av outlet varer eller tjenester:

Alle enhetene som blir solgt som outlet vare eller av kunde tilbyr vi ikke noe garanti eller returrett. Dersom det følger med kvittering/garanti på enheten fra før av bruker du den. Vi er behjelpelige ved hjelp dersom noe skjer, da er det bare å ta kontakt.